Om SSF

Vad är en samfällighetsförening?

 

I en samfällighetsförening ger oss lagen möjlighet att förvalta och utveckla områdets gemensamma anläggningar under reglerade former. Till grund för varje samfällighet finns en förrättning, som i ett anläggningsbeslut definerar vilka fastigheter som är delägare och vad samfällighetens syfte är.

Se även Riksförbundet Enskilda Vägars hemsida för ytterligare information.


 

När du köper fastighet i området blir du automatiskt medlem i Skalspassets Samfällighetsförening. Du får tillgång till samfällighetens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling. För att röstlängden ska vara korrekt och fakturorna ska komma till rätt person är det viktigt att anmäla ägarbyte till styrelsen.


 

Föreningens syfte

Enligt våra förrättningsbeslut från Lantmäteriet så ingår att underhålla vägarna inom området, skidleder till/från backarna samt sophantering för föreningens medlemmar tillsammans med regler för skoteråkning inom området.


 

Stadgar

 

Föreningens verksamhet regleras bland annat av sina stadgar, se separat flik. Det finns de ursprungliga stadgarna från när föreningen bildades kompletterat med två ändringar, förändring av antal ledamoter i styrelsen från 2 till 3 samt utökning av samfällighetens syfte med att också innefatta sophantering.


 

Årsstämma och styrelse

 

Årsstämman är samfällighetens beslutande organ och den genomförs i oktober/november varje år. Särskilda frågor kan föranleda extra föreningsstämmor under året. Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera fastigheter, en röst och besluten fattas enligt majoriteten av stämmodeltagarna. För stadgeändringar krävs kvalificerad majoritet, dvs. 2/3 av rösterna. Styrelsen väljs vid årsstämman och ledamöterna har en mandatperiod på två år. Styrelsen har möten löpande under året. Mötena protokollföres och på dessa behandlas frågor och löpande ärenden som är aktuella för samfälligheten.


 

Ekonomi

 

Samfällighetens löpande kostnader täcks genom att varje fastighet debiteras en årsavgift beroende på andelstal, om bygglov beviljats och antalet hushåll (styr sophanteringsavgift) för fastigheten ifråga.  Dessa löpande kostnader består av snöröjning, sophantering, försäkringar, administration med mera. Avgiften betalas en gång per år i December. Varje fastighet har 2 eller flera andelar (beroende på fastighetens storlek) För tomter med 2 andelar som beviljats bygglov så debiteras man för båda andelarna oavsett om man byggt en eller två fastigheter eftersom infarten till bebyggd tomt måste snöröjas.

Andel utan beviljat bygglov räknas som 0,2 vilket gör att obebyggda tomter endast betalar en tiondel av avgiften till föreningen.


 

Årligen fonderas en del av ev. positivt resultat till en s.k. underhållsfond som föreningen disponerar över. Fonden är menad att täcka oförutsedda utgifter för reparationer och underhåll av våra gemensamma områden som kan komma att uppstå pga slitage.


 

Storleken på den årliga avgiften per fastighet och fonderingen av ev. vinst bestäms vid den årliga stämman och ingår i budget för nästa räkenskapsår.

Ett räkenskaps- och budgetår löper från 1/7 till 31/6.


 

Vatten

De borrade brunnarna, högreservoaren och avlopp hanteras och debiteras av Härejdalens kommun, inte av vägföreningen.