Stadgar

Stadgar


Föreningens verksamhet regleras bland annat av sina stadgar. Det finns de ursprungliga stadgarna från när föreningen bildades kompletterat med två ändringar, förändring av antal ledamoter i styrelsen från 2 till 3 samt utökning av samfällighetens syfte med att också innefatta sophantering.

Här finns också en områderskarta från föreningens bildande i september 2011


 

SSF stadgar


 

Områdeskarta